Thursday, February 21, 2013

Нийгмийн хариуцлагыг дэмжих

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player
2013 оны 02-р сарын 21 өдөр, Улаанбаатар хот - Монгол Улс нь уул уурхайн салбарын огцом өсөлтийн үр дүнд нүүдлийн иргэншлээс орчин үеийн эдийн засгийн тогтолцоонд хурдацтай түрэн орж ирж буй улс бөгөөд Монгол Улсын иргэд төрийн албанд ч мөн ийм өсөлт гарна гэдэгт итгэдэг.  
Монголчуудын нийтлэг гомдоллодог зүйлсээс дурдвал:
Бид улсын төсвийн 20% -ыг боловсролд зарцуулдаг боловч сургуулиуд гурван ээлжээр хичээллэж нэг анги дүүргэлт 40 сурагчтай байна.
Хэдийгээр би 9 өрхийн эмчийн зардлыг төлж байгаа ч тэдний зөвхөн 5 нь л ажлаа хийдэг.”
Зөвхөн нэг цаас авахын тулд би 40 минут хүлээдэг.
Ганц албан бичиг авахын тулд арван хаалга тогшдог.”
“Төрөөс үзүүлж буй төрийн албаны үйлчилгээнд Монголчууд сэтгэл дундуур байдаг болохыг бидний судалгаа харуулж байна,” гэж Нийгмийн Хариуцлагын төлөөх Түншлэлийн Үндэсний Сүлжээний Зохицуулагч Г. Ундрал хэлсэн байдаг.
Монгол Улсад нийгмийн хариуцлагыг танилцуулах нь
Дээр дурдсанчлан олон нийтийн зүгээс гаргасан гомдол хүсэлтийг харгалзах үзэхийн тулд Нийгмийн Хариуцлагын төлөөх Түншлэл  олон улсын түнш байгууллагуудтай хамтран Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр Монгол Улсад нийгмийн хариуцлагыг хөхүүлэн дэмжихийн тулд Үйл ажиллагаанд суурилан нийгмийн хариуцлагад суралцах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн билээ.   
Нийгмийн хариуцлага гэдэг нь энгийн үгээр тайлбарлавал хэрэгжүүлж буй хөтөлбөртөө төр засгийн газар хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг бөгөөд хариуцлагын талаарх асуудлыг үндэсний хэмжээнд танилцуулах, “төр засгийн газрыг хариуцлагатай байлгахын тулд ” дотоодын ТББ-уудад Иргэдийн Онооны Карт, Иргэдийн Тайлангийн Карт, Төрийн Зардлыг Хянах Судалгаа гэх мэт арга хэрэгслийг хэрхэн яаж хэрэглэх талаар сургалт явуулахыг хэлнэ. 
Иргэд Төсвөө Хянана – иргэний нийгмийн Сүлжээний Зохицуулагч, Д. Цэрэнжав хэлэхдээ “2000-аад оны дунд үед бид жагсаал цуглаан хийж байсантай адилгүй энэ бол Монгол Улсын хувьд шинэ ухагдахуун юм. Энэ бол бодитой, хэмжигдэхүйц, үр дүнд чиглэсэн ухагдахуун” гэжээ.
“Тус хөтөлбөрийн хүрээнд үйлчилгээний хүрэлцээ муу, хангалтгүй байдлын талаар мэдээлэл цуглуулж бодит баримт нотолгоогоор баталгаажуулсан юм,” хэмээн Г. Ундрал хэллээ.
Дашин Дэм Сангийн Зохицуулагч Б. Нямсүрэн “Эдгээр баримт нотолгоог бид төрийн эрх бүхий байгууллагуудад танилцуулж дуу хоолойгоо сонсгох, нөлөөлөл үзүүлэх үйл ажиллагаандаа бодитой хувь нэмэр оруулж байна” гэлээ.  Иргэдэд хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа төрийн үйлчилгээг авах явцад идэвхтэй оролцдог иргэдийн хувьд нийгмийн хариуцлагын талаарх ойлголт ухагдахуун болон практик үйл ажиллагааг таниулах явдал хамгийн үр дүнтэй арга зам болохыг ойлгож байна гэж тэрээр үргэлжлүүлэн хэлсэн юм. 
Open Quotes
Төрийн байгууллагууд иргэдийг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулж эхэлснээр бид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа юуг сайн хийж байна, ямар алдаа гаргаж байна гэдгээ тодорхой харж мэдэх боломжтой болдог. Энэ нь бидний ажлын гүйцэтгэлээ сайжруулах урьдчилсан нөхцөл болсон гэж хэлж болно. Close Quotes

хэмээн Улаанбаатар хотын төрийн албан хаагч С. Энхцэцэг хэлэв
Хариуцлагатай байхыг шаардах - Туршилтын төсөл
Суралцсан эсэхийг сорьж шалгахын тулд Нийгмийн Хариуцлагын төлөөх Түншлэл төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад шаардлагатай байгаа асуудлыг тодорхойлон 2010-2012 онд боловсрол, эрүүл мэнд, засаглал, дэд бүтэц болон уул уурхай гэсэн таван салбарт нийт 14 туршилтын төсөл хэрэгжүүлсэн билээ.
Д. Оюунболор нь олборлох аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагаа болон тэдний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөлд ажилласан юм.   
“Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь үлэмж их хэмжээний тоос тортог дэгдээж, түүнээс улбаалан хүн, мал, амьтанд асар их сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Иймээс олон нийт энэхүү төсөлд маш их сонирхож байсан,” гэж тэрээр хэллээ.
Гэвч төсөл эхлэхээс өмнө эргэн тойронд нь байгаа уурхайн талаар ямарч мэдээлэлгүй байсан тэдгээр уурхайн эзэд нь хэн болох,  юу олборлодог болохыг мэддэггүй байлаа. “Хэдэн хүмүүс газар ухаж, эргэн тойронд маань том ачааны тэргүүд явж байхыг л бид хардаг, үнэхээр ямарч мэдээлэлгүй байсан. Хүмүүс хайлуур жонш гэлцдэг байсан ч үнэхээр огт мэдээлэлгүй байсан,” гэж тэр хэлэв.
Тэрээр нэмж хэлэхдээ “Төсөл хэрэгжсэнээр ямар хууль тогтоомж, дүрэм журам, баримт бичгүүд байдаг тэдгээрийг хэрхэн дагаж мөрдөх ёстой болон уул уурхайн салбар хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой зэргийг бидэнд заан сургасан,” гэлээ. “Энэ төсөл бол иргэдийг уул уурхайн салбартай холбосон төсөл.”
Б. Баярмаа бол Хөвсгөл Нуур ТББ-ын Тэргүүн бөгөөд түүний удирдаж буй байгууллага төслийн үйл ажиллагааг явуулж орлого, зардлыг хянах улмаар Хүний Хөгжлийн Санд тайлагнах ажлыг хариуцан ажилласан юм.  Үндсэндээ төрөөс сар бүр иргэн бүрт тараадаг 21,000 төгрөгийн (US$20) олголтын үйл явцыг хянаж томоохон уул уурхайн үйл ажиллагааны үр шим болох эх орны хишиг хүн бүрт хүрч буй эсэхийг хянах баталгаажуулахад оршиж байв.
Төсөл олон аймагт хэрэгжсэн ба Иргэдийн Тайлангийн Карт, Олон Нийтийн Онооны Карт, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг, шинжээчид ярилцлага хийж судалгаа авах зэрэг арга хэрэгслийг ашигласан юм.
Ийм энгийн арга хэрэгслээр хүмүүстэй харьцах нь тэдний хувьд ч хялбар байв. “Тэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ажиглалт, мэдээллийг бидэнд олж өгч байсан нь бодлого боловсруулагчдад асуудлыг танилцуулахад туйлын чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм,” гэж Б. Баярмаа хэллээ.
Засгийн газарт хүрэх нь
Эдгээр төслүүд нь олон нийтийн ухамсар, ойлголтыг дээшлүүлж төрийн албан хаагчдын сэтгэхүйг өөрчилсөн юм.
 “Төрийн байгууллагууд иргэдийг үйл ажиллагаандаа татан оролцуулж эхэлснээр бид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа юуг сайн хийж байна, ямар алдаа гаргаж байна гэдгээ тодорхой харж мэдэх боломжтой болдог. Энэ нь бидний ажлын гүйцэтгэлээ сайжруулах урьдчилсан нөхцөл болсон гэж хэлж болно,” хэмээн Улаанбаатар хотын төрийн албан хаагч С. Энхцэцэг хэлэв.
“Иргэд бид төрийн үйлчилгээг үлбэгэр сул, хангалтгүй ажилладаг гэж байнга шүүмжилдэг,” хэмээн Сонгогчдын Боловсролын Төвийн Гүйцэтгэх Захирал Оюунтуяа хэллээ. “Гэвч үйлчилгээ үзүүлэгчтэй нүүр тулан хамт сууж ямар тулгамдсан асуудал байгаа, түүнийг хамтран хэрхэн шийдэж болох талаар чөлөөтэй санал бодлоо солилцох нь чухал.

No comments:

Post a Comment

1945 2012.09.08 2013 2014 2015 2020-2030 хөгжлийн чиг хандлага 373 374 376 a fine painting Ann Altman Ph.D. concert contrivance Deliberative Dеmосгасy Deliberative Dеmосгасу Deliberative Polling eagle-tv election email facebook gercity.mn Happy City http://ulaanbaatar.mn http://usip.mn map neutrality New year on-line praesidium Prezi referendum Smart UB street view think-tank tv Urban park workshop Алтан Хангарьд Ардчилал Ахмадын зөвлөл Аюушийн ГАНТУЛГА Б.Зууннаст БААТАРХҮҮ Бага нуур дүүрэг Багахангай дүүрэг Байршил Батлутын ӨЛЗИЙСАЙХАН Батмөнхийн ТӨМӨРЧУЛУУН БАТТҮВШИН Бат-Очир Баянгол дүүрэг Баянзүрх дүүрэг Баяр Боловсрол Бүтээл видео Газар ГАНБОЛД Бат-Очир Ганболдын ГАНБАЯР гарын авлага Гудамж төсөл Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл Дамбийжавын Хүрэлбаатар Дархан-Уул дүрэм Дэлхийн Хот Улаанбаатар Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхим ёслол жагсаал Журам Заавал хэвшүүлэх 21 дадал зар Захирагчийн Ажлын Алба Захирамж ЗГ Зочин Зөвлөлдөх Ардчилал Зураглал ИНХ Иргэдийн бүлэг Иргэдийн нийтийн хурал Иргэдийн оролцоо иргэдийн оролцоотой газрын зураглал Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт Иргэдийн санаачилгаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн журам Иргэдийн санаачлага - Ирээдүйн нийслэлд Иргэдийн санаачлагаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн дүрэм Иргэн ба 45 Иргэний оролцооны хэлтэс Иргэний танхим ИТХ Ламжавын ШАГДАРРАГЧАА Манай хороо-Миний оролцоо мод тарив Монголын Ардчилсан хувьсгалын 25 жил МӨНХ-ЭРДЭНЭ Чулуун-Очир МУ-ын Засгийн газар МУ-ын Засгийн газрын тогтоол Мэдэгдэл Мэдээ Мэндчилгээ Налайх дүүрэг Нийслэл guide Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Нийслэлийн иргэний танхим Нийслэлийн ой Нийслэлийн онцлох 55 шинэчлэл Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар Нийтийн зар мэдээний үлгэрчилсэн журам НИТХ НИТХ-ын АА НИТХ-ын Ажлын алба НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс НИТХ-ын дарга Д. Баттулга НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан Ном Нутгийн захиргаа Нээлттэй нийгэм форум нээлттэй Улаанбаатар Нээлттэй цаг-UBtv Нямдаваагийн ГАНТӨМӨР Орон нутгийн үндсэн дүрэм Орон нутгийн хөгжлийн сан Орон нутгийн эрх зүй Өглөөний цай С.Зориг Санал хураалт Санамж бичиг семинар Сонгинохайрхан дүүрэг Сонгууль Сорогжоогийн ОЧИРБАТ судалгаа Сургалт Сүхбаатар дүүрэг тайлан татвар ТББ Технологи Тогтоол Төлөвлөгөө Төлөвлөлт Төр хувийн хэвшлийн түншлэл-2015 төсөв төсөл Транспэрэнси Интернэшнл Монгол УИХ Улаанбаатар хот Улаанбаатар хотын нийтийн зар мэдээний журам Улаанбаатар хотын нээлттэй хэлэлцүүлэг Улаанбаатар чуулга Урилга Уулзалт Ухаалаг Улаанбаатар үзэсгэлэн үлгэрчилсэн журам Үндэсний шуудан форум Хамтын ажиллагаа Хан-Уул дүүрэг Хандив ХАРХҮҮ Доноров Ховд аймаг Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах Хорооны иргэдийн нийтийн хурлын үлгэрчилсэн дүрэм Хотыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль Хөвсгөл аймаг хөтөлбөр худалдаа хууль Хүн ам Хүүхдийн оролцоо Хүүхдийн оролцоотой - Шууд ардчилал Хэвлэлийн тойм Хэлтсийн үйл явдлын тойм Хэлэлцүүлэг ХЭРЛЭНТУУЛ Жагдаг Цахим сум Чингэлтэй дүүрэг шагнал Шилэн дансны тухай хууль Шинэ жил Шууд ардчилал Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо Э. Бат-Үүл эмгэнэл ЭНХМАНЛАЙ Сүхээ Эрдэм шинжилгээний бага хурал ЭРДЭНЭБУЛГАН Бээжин эрс шинэчлэл хийсэн дөрвөн жил Эрүүл мэнд яармаг

Санал, сэтгэгдэл, шүүмжлэл